กิจกรรม : ประชุมกรั่นกรอง โครงการ UBI ปีงบประมาณ 60
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 1401 อาคาร ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ(LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานคริ

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.หาดใหญ่ เข้าร่วมการประชุมกรั่นกรอง Incubatee เครือข่ายหน่วย UBI ภาคใต้ตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม 1401 อาคาร ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ(LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีมหาวิทยาลัยในเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ ม.สงขลานครินทร์ มรภ.ยะลา มรภ.สงขลา มทร.ศรีวิชัย ม.ทักษิณ และ ม.หาดใหญ่ ได้นำเสนอข้อมูลผู้ประกอบการแก่คณะกรรมการกลั่นกรอง ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะ และคำแนะนำในการประกอบธุรกิจได้เป็นอย่างดี

Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383