กิจกรรม : วิดีโอแนะนำศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.หาดใหญ่