มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจขึ้นเพื่อเป็นการสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ด้านการบริการวิชาการต่อชุมชนโดยตรง ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนในการก่อตั้งส่วนหนึ่งจากสำนักงาน

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการสนับ

สนุนผู้ประกอบการใหม่ที่เป็นนักศึกษา บัณฑิตของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่และบุคคลภายนอกผู้สนใจจะเริ่มต้น

ธุรกิจใหม่ โดยมุ่งเน้นความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการทุกรายที่เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ

เพราะมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ตระหนักว่าการสร้างผู้ประกอบการเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาประเทศให้สามารถ

แข่งขันในระดับโลกได้ 
Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383