เมื่อเข้าร่วมบ่มเพาะกับหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ  ผู้เข้ารับการบ่มเพาะจะได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือ  เพื่อให้ผู้เข้ารับการบ่มเพาะสามารถดำเนินธุรกิจตามแผนที่กำหนดไว้  

โดยหน่วยบ่มเพาะธุรกิจมีทรัพยากรต่าง ๆ จัดเตรียมไว้เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ  โดยกิจกรรมในการบ่มเพาะของผู้ประกอบการแต่ละรายอาจแตกต่างกันไป  ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เข้ารับการบ่มเพาะ  

อย่างไรก็ตามกิจกรรมหลัก ๆ ที่ผู้ประกอบการมักต้องการความช่วยเหลือ ได้แก่


      2.1  การพัฒนาสินค้าต้นแบบ  (Prototype)  ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ  และใช้  Lab Facility  (ม/ส)

2.2 การให้คำปรึกษาธุรกิจ

2.3 การให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี

2.4 การหาเครือข่ายธุรกิจ

2.5 การจับคู่ธุรกิจ     

2.6 การหาแหล่งทุน

2.7 การสนับสนุนทรัพยากร

2.8 การให้บริการทางด้านทรัพย์สินปัญญา

2.9 การให้บริการด้านการอบรมพัฒนาบุคลากร

2.10 การทดสอบตลาด  และประชาสัมพันธ์

2.11 การให้บริการด้านสัญญา  และข้อกฎหมาย

2.12 การขอรับบริการอื่น ๆCopyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383