สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ssv

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
uuuuuub1111


javascript:nicTemp();


เว็ปไซต์คณะ ศูนย์ สำนักCopyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383