กิจกรรม : ประชุมคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI ภาคใต้ตอนล่าง (4/2557)
วันพุธที่ 18 มิ.ย. 57 ณ ห้องประชุมครีเอชั่น ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383