กิจกรรม : ประชุมติดตามและประเมินฯ หน่วย UBI ภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่ 2/2556 (รอบ 12 เดือน)
วันที่ 18-20 พ.ค. 57 ณ ห้องประชุมคุณหญิงหลงฯ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ ม.สงขลานครินทร์Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383