กิจกรรม : ร่วมประชุมเพื่อจัดการความรู้ เรื่อง "บ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารและเครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบของสมุนไพ
ระหว่างวันที่ 27 - 29 ก.ค. 57 ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ
Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383