กิจกรรม : ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา OTOP จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2557 - 2560
วันจันทร์ที่ 4 ส.ค. 57 ณ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลช อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383