กิจกรรม : ประชุมสมาชิกชมรม SMEs Junior ครั้งที่ 2/2557
วันจันทร์ที่ 18 ส.ค. 57 ณ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383