กิจกรรม : โครงการอบรมทักษะการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์และการจัดการกิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเล
วันที่ 4 - 7 กันยายน 2557 ณ ตำบลศาลาด่าน อำเภอลันตา จังหวัดกระบี่Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383