กิจกรรม : ติดตามความก้าวหน้า บจก.เบญจเมธา เซรามิก
วันอังคารที่ 16 ก.ย. 57 ณ บจก.เบญจเมธา เซรามิก จ.ปัตตานีCopyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383