กิจกรรม : Y.E.S. Idea Challenge สำหรับผู้ประกอบการนักศึกษา
วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2559


เมื่อวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา อาจารย์ ธนากร พฤกษ์รัตนนภา ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และ นายชวิศ เนติสุนทรชัย นักศึกษา สาขา การตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการ "Young Entrepreneurs (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE" จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการนักศึกษาที่เป็นสมาชิกชมรมผู้ประกอบการนักศึกษาในแต่ละสถาบัน และได้ร่วมแบ่งปันความคิดกับผู้ประกอบการนักศึกษาจากสถาบันอื่นๆด้วย

Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383