กิจกรรม : การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน UBI รอบ 12 เดือน
วันที่ 8-9 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง โดยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะแม่ข่ายได้จัดกิจกรรม "การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯ ภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่ 2/2558 (รอบ 12 เดือน)" ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
ซึ่งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยในวันที่ 8 มีนาคม 2559 ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานของ โครงการจัดตั้ง บจก.butter House และ ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 เป็นการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งส่วนของ กิจกรรมสร้างความตระหนัก กิจกรรมเตรียมความพร้อม และ ผลการดำเนินงาน อีก 2 กิจการ คือ โครงการจัดตั้ง บจก.มีดี และ บจก.ออลมีเดีย สตูดิโอ

Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383