กิจกรรม : นำเสนอสรุปผลดำเนินงาน โครงการ สุดยอด SMEsจังหวัด
วันที่ 8 มีนาคม 2559 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. -16.30 น. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน ในโครงการ สุดยอด SMEs จังหวัด ในกลุ่ม Start Up และ กลุ่ม Rising Star รวม 12 กิจการ ต่อ คณะกรรมการโครงการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 รวมทั้งเล่มรายงาน และตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทีไ่ด้รับการพัฒนาจากโครงการดังกล่าว 
ในโอกาสนี้ขอขอบคุณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ที่ได้มอบหมายโครงการ สุดยอด SMEs จังหวัด ให้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ ขอบคุณ ที่ปรึกษาทุกท่าน และผู้ประกอบการทั้ง 12 กิจการ ที่มีความตั้งใจและให้ความร่วมมือ เพื่อพัฒนาด้านต่างๆ กระทั่งโครงการฯ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383