กิจกรรม : Hatyai Tech Startup ครั้งที่ 1
วันที่ 8-10 เมษายน 2559 ณ อาคารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ปัจจุบันแนวโน้มการพัฒนารูปแบบธุรกิจมีหลากหลายประกอบกับพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ทำให้เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่ที่เรียกว่า “สตาร์ทอัพ” ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ที่มีไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ และความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ได้สร้างรูปแบบธุรกิจใหม่โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นฐาน “โครงการหาดใหญ่เทคสตาร์ทอัพ (Hatyai Tech Startup)” นี้จึงได้จัดขึ้นเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าใจหลักการและแนวทางในการเริ่มต้นก้าวสู่ธุรกิจ “สตาร์ทอัพ” อย่างมีทิศทาง มีนวัตกรรม และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีทีมวิทยากร จาก Builk.com
Claim Di, True Innovation & Tuber
และคณาจารย์พี่เลี้ยงจากคณะวิทย์ฯ HBS ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ& DRIC โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2559 ณ อาคารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ทั้งนี้มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว รวม 75 คน แบ่งออกเป็น 11 กลุ่มๆละ 6-7 คน

Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383