กิจกรรม : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการSMEsเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งทุน
28 เมษายน 2559 ณ ห้องอบรม U-301 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

"โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน" เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และสำนักฝึกอบรมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยโครงการมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้รับประโยชน์ทั้งด้านการเดินบัญชีให้ถูกต้องเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน มีความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมในการขอสินเชื่อธนาคาร ผ่านการบรรยายและกิจกรรมดังนี้
1. บรรยายให้ความรู้และอบรมภาคปฏิบัติการหัวข้อ "เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน" โดย คุณคมสัน วัฒนวนาพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
2.บรรยายพิเศษ หัวข้อ "โอกาสของผู้ประกอบการ SMEs กับนโยบายส่งเสริมของรัฐบาล" โดย อ.ธนากร พฤกษ์รัตนนภา ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
3.พบสถาบันการเงิน ธ.ออมสิน เพื่อขอรับคำปรึกษาและรับทราบเงื่อนไขต่างๆเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่ธนาคาร

Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383