กิจกรรม : SME Provincial Champions
วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2559 ณ Sing Golden Place Hotel

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมกับ สำนักฝึกอบรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดกิจกรรม การพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอธุรกิจและการเจรจาต่อรองธุรกิจ โครงการจัดหาตลาดให้ SME Provincial Champion ภายใต้โครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด 2 กลุ่มประเภทธุรกิจ คือ กลุ่มStart Up 5 กิจการ และ กลุ่มRising Star7 กิจการ รวมทั้งหมด 12 กิจการ
และกิจกรรมศึกษาดูงาน บริษัท แมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จำกัดกิจกรรมศึกษาดูงาน บริษัท แมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จำกัด


Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383