กิจกรรม : โครงการ New OTOP Entrepreneurs รุ่น 2 จ.ปัตตานี
วันที่ 12-14 ก.ค.59 และ วันที่ 2-3 ส.ค. 59

กิจกรรมการอบรมถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ ภายใต้ โครงการ "พัฒนาผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่" (New OTOP Entrepreneurs)
โดยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รุ่นที่ 2 จังหวัด ปัตตานี
วันที่ 12-14 ก.ค.59 การฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ และ
วันที่ 2-3 ส.ค. 59 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแบบจำลองทางธุรกิจ (ฺBMC)Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383