กิจกรรม : Pre-Screening
วันที่ 24 มกราคม 2560 ณ ห้องอินโนเวชั่น อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง โดยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะแม่ข่าย จัดการประชุมคณะทำงานเชิงประเด็น C-UBI เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่ 1/60 ณ ห้องอินโนเวชั่น อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การประชุมจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย UBI ม.สงขลานครินทร์ UBI ม.ทักษิณ UBI ม.หาดใหญ่ UBI ม.ราชภัฏยะลา UBI ม.ราชภัฏสงขลา และ UBI มทร.ศรีวิชัย เกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในการสนับสนุนผู้ประกอบการCopyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383