กิจกรรม : การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เครื่อข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯภาคใต้ตอนล่าง
วันที่ 20-21 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 อาคารLRC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เครื่อข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่ 4/2558 (รอบ 24 เดือน) ในวันที่ 20-21 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 อาคารLRC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจจากมหาวิทลัยต่าง ๆ ในภาคใต้ตอนล่างเข้าร่วมได้แก่ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยา
ลัยหาดใหญ่, ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ, ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย







Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383