กิจกรรม : การประกวดผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมและภูมิปัญญา CUTURAL AND WISDOM TALENT 2017
วันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ ห้องแมกโนเลีย ศรีภูปาร์ค Buri Sriphu Boutique Hotel

การประกวดผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมและภูมิปัญญา

CUTURAL AND WISDOM TALENT 2017

ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

โดย สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

วันที่ 29 มีนาคม 2560

ณ ห้องแมกโนเลีย ศรีภูปาร์ค Buri Sriphu Boutique Hotel

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

        ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณสุรชัย กลางพระเนตร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 (IPC11) เป็นประธานในการเปิดงาน ทั้งนี้ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “อินเทรนด์และตอบโจทย์ตลาดโลกด้วยทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา” โดยอาจารย์ณัฏฐ์  เศวตรพีพงศ์ รองผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และภาคบ่ายในหัวข้อ “เทคนิคการสร้างสรรค์ชิ้นงานให้โดนเด่นและโดนใจผู้บริโภค” โดยอาจารย์อมรรัตน์  บุญสว่าง จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ทั้งนี้ภายในงานยังได้รับความสนใจจากนักศึกษา นักออกแบบ และประชาชนทั่วไปจำนวนมาก


Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383