กิจกรรม : การประชุมเจ้าหน้าที่โครงการสร้างระบบสนับสนุน SMEs/OTOP แบบบูรณาการระดับท้องถิ่น(RISMEP) จ.สงขลา
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11

การประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการสร้างระบบสนับสนุน SMEs/OTOP แบบบูรณาการระดับท้องถิ่น(RISMEP) วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ห้องประชุมกระจูด ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 วาระการประชุมประกอบไปด้วย ความเป็นมาในการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสร้างระบบสนับสนุน SMEs/OTOP แบบบูรณาการระดับท้องถิ่น(RISMEP) จ.สงขลา  การชี้แจงรายละเอียดโครงการRISMEPและขั้นตอนการส่งต่อการให้บริการ เครื่องมือในการส่งต่อบริการ และแผนพัฒนาการสนับสนุนการทำงาน(BDSR/SP) เป็นต้น 

Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383