กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความสำเร็จและการพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาแนะนำ โดย อ.อุกฤฌ น้านิรัตศัย
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องหลาโอน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11

การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความสำเร็จและการพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาแนะนำ โดย อ.อุกฤฌ น้านิรัตศัยและการเชื่อมต่อเครือข่ายBDSP และ SP วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องหลาโอน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 


Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383