กิจกรรม : การประเมินผลการดำเนินการโครงการUBIรอบ 6 เดือน ประจำปี 2560
วันที่ 21-22 กันยายน 2560 ณ อาคารLRC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การประเมินผลการดำเนินการโครงการUBIรอบ 6 เดือน ประจำปี 2560 โดยทางศูนย์บ่มเพาะมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้เข้าร่วมการประเมินครั้งนี้ร่วมกับผู้ประกอบการ 3 ราย คือ เอสพีซีแสน็คฟู้ดส์(คริสปี้ บราวน์) เอ็มมุสลิมฮาลาลฟู้ดส์(ปลาส้มไฮโซ) และ SeeZeen Icecream ณ อาคารLRC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 21-22 กันยายน 2560Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383