กิจกรรม : ภาพบรรยากาศ กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ( Hatyai Tech Startup Club )
วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม pôrt dë biz HBS คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ( Hatyai Tech Startup Club ) ภายใต้โครงการ " Digital Startup" ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (Hatyai University) วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม pôrt dë biz HBS คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383