กิจกรรม : เข้าร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการด้านอาหาร เพื่อร่วมงานแสดงสินค้าประเภทอาหาร
วันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมบุรีศรีภู หาดใหญ่

ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการด้านอาหาร เพื่อร่วมงานแสดงสินค้าประเภทอาหาร THAIFEX - World of Food ASIA 2018 ในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านอาหารฮาลาล 5 จังหวัดชายแดนใต้ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมบุรีศรีภู หาดใหญ่Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383