กิจกรรม : SPARK STSP Innovation Fair 2018
จัดโดย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้เรารู้ว่านวัตกรรมสำคัญ เรารู้ว่าเราอยู่ในยุคนวัตกรรม เราจึงต้องมา
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดงาน SPARK STSP Innovation Fair 2018
"อะไรๆ ก็นวัตกรรม (Innovation of Things)"
จัดโดย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้

Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383