กิจกรรม : หจก.ดีอาลี เข้าพิจารณาโครงการกับ NIA
ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562

อ.ธนากร ผจก. ศูนย์บ่มเพาะม.หาดใหญ่ และ
คุณมาเรียม ดายี ผู้ประกอบการ หจก.ดีอาลี
เข้านำเสนอขอการสนับสนุนงบประมาณการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยเครื่องล้างปลากึ่งอัตโนมัติสำหรับการผลิต ปลาส้มฮาลาล ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562


Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383