กิจกรรม : กิจกรรม SMEs & Idea ครั้งที่ 1 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
กิจกรรม SMEs & Idea ครั้งที่ 1 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใ


Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383