กิจกรรม : GEF UNIDO Cleantech Programme for SMEs in Thailand
อาจารย์ธนากร ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.หาดใหญ่ เข้าร่วมอบรบโครงการ GCIP-Thailand Mentor Traini


Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383