กิจกรรม : ประชุมประเมินผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน โครงการ UBI 2562-2564
14 มกราคม 2563 ผู้ประกอบการ - โครงการจัดตั้ง บจก.ลังสุกะ - โครงการจัดตั้ง หจก.AMA - บจก.อัลบารอกัตไท


Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383