กิจกรรม : กิจกรรมการสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ สร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ (NEC)
หลักสูตร "การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้งสรรค์และนวัตกรรม" (NEC Challenge) ณ ห้องกระจูด ชั้


Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383