กิจกรรม : การอบรม โครงการ NEC 2020
โครงการ NEC 2020 (NEC Challenge) ได้สิ้นสุดลงไปแล้ว หลังจากอบรมและรับความรู้กันไปเต็มๆ โดยจัดอบรมตั้


Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383