กิจกรรม : กิจกรรม Pitching โครงการ NEC 2020
กิจกรรม การนำเสนอแผนธุรกิจ Pitching Challenge วันที่ 29 ก.พ. 2563 และ 1 มี.ค 2563 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ


Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383