2017-01-26
ขอเชิญเข้าร่วม  โครงการ วัยรุ่น 1000 ร้าน ครั้งที่ 3 "Everyone can beauty" ในวันที่ 18 -19 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. 

Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383