2020-01-10
โครงการ NEC 2020
เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ ผู้ที่มีไอเดียที่ต้องการต่อยอดธุรกิจ 

สมัครได้ที่ https://ugou.in/jkpeB

เงื่อนไขการสมัคร
สถานภาพผู้สมัคร 
1.   อยู่ระหว่างศึกษาหรือนักศึกษาจบใหม่      
2.   ทายาทเจ้าของกิจการ
3.   ผู้ประกอบอาชีพอื่นอยู่แล้ว
4.   ผู้ประกอบการ

คำนิยาม“สถานภาพผู้สมัคร” แต่ละประเภท
1.อยู่ระหว่างศึกษาหรือนักศึกษาจบใหม่ ซึ่งมีแนวคิดและตั้งใจจะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur)

2.ทายาทเจ้าของกิจการ ที่เตรียมตัวเข้ารับการสืบทอดกิจการหรือร่วมบริหารกิจการด้วยการขยายกิจการหรือจัดตั้งธุรกิจใหม่เป็นของตนเอง

3.ผู้ประกอบอาชีพอื่นอยู่แล้ว เช่น ข้าราชการ พนักงาน ผู้ประกอบการวิชาชีพอิสระ (เช่น สถาปนิก, ทนายความ ฯลฯ) หรือผู้รับจ้างอิสระแต่ตั้งใจจะเปลี่ยนมาเป็นผู้ประกอบการ 

4.ผู้ประกอบการ ที่เริ่มต้นประกอบธุรกิจในระยะ 1-3 ปีที่ผ่านมา แต่ธุรกิจยังไม่เข้มแข็งจำเป็นต้องได้รับความรู้และการบ่มเพาะในการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง

วิธีการเลือก  ให้เลือกเพียงข้อเดียว กรณีที่เข้าข่ายมากกว่า 1 สถานภาพ ให้เลือกสถานภาพหลัก เช่น เป็นทั้งผู้ประกอบการและทายาทธุรกิจ ให้ถือว่าการเป็นผู้ประกอบการเป็นสถานภาพหลัก
การรับสมัครและการเข้าอบรม

ปิดรับสมัคร: 12 มกราคม 2563

สอบสัมภาษณ์: 17 มกราคม 2563 (วันศุกร์) 

เริ่มอบรมครั้งแรก: 1 มีนาคม 2563 (วันเสาร์)

การจัดอบรม: จัดอบรมในวันเสาร์-อาทิตย์ วันละ 6 ชั่วโมง เป็นเวลา 10 วัน (รวมชั่วโมงอบรมทั้งสิ้น 60 ชั่วโมง) รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

สถานที่อบรม: อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

**ผู้ที่สนใจเข้าอบรมต้องแน่ใจว่าสามารถเข้าอบรมได้ตามวันและเวลาที่แจ้งไว้เบื้องต้น

**ข้อมูลที่ท่านกรอกในใบสมัครออนไลน์นี้จะใช้ในการพิจารณาเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลสำหรับติดต่อเจ้าหน้าที่
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ชั้น G อาคาร U-Plaza
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น.
Tel. 074-200300 ต่อ 200 
Mobile: 091-0471909 (คุณอามิตตา)
E-mail: hubic@hu.ac.th
Facebook: ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
LINE ID: hubic.hu

Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383