ชื่อสินค้า | ขนมพื้นถิ่นดินแดนใต้

ขนมพื้นถิ่นดินแดนใต้
กลุ่มสตรีทำขนมบ้านชะแม
โครงการ OTOP 2be SMEs

Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383